ΔΙΕΠΑΦΗ M-NET ΓΙΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥΣ ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ

PAC-YG66MCA

Αγαπημένα

Διεπαφές M-NET

Οι διεπαφές M-Net αναπτύχθηκαν για να επιτρέπουν τη σύνδεση πλήθους διαφορετικών σημάτων εισόδου και εξόδου (για παρακολούθηση και έλεγχο) στο σύστημα διαχείρισης και εποπτείας MELANS. Αυτές οι διεπαφές συνδέονται απευθείας με τον δίαυλο μετάδοσης δεδομένων M-Net. Η ίδια η δομή αυτών των διεπαφών επιτρέπει τη σύνδεση πολλών διεπαφών στο ίδιο δίκτυο. Για τη σύνδεση αυτή απαιτείται βοηθητική τροφοδοσία ρεύματος 24 V DC με μια πρόσθετη μονάδα τροφοδοσίας (αγοράζεται χωριστά). Διατίθενται οι παρακάτω διεπαφές M-Net:

 • PAC-YG60MCA: Διεπαφή ψηφιακού μετρητή (δεδομένα εισόδου παλμών).
 • PAC-YG63MCA: Διεπαφή αναλογικού αισθητήρα (αναλογικά δεδομένα εισόδου).
 • PAC-YG66DCA: Διεπαφή ψηφιακού αισθητήρα.

PAC-YG66MCA – Διεπαφή ψηφιακού αισθητήρα

Η διεπαφή M-Net PAC-YG60MCA είναι μια συσκευή που χρησιμοποιείται για τη λήψη των σημάτων εξόδου από ψηφιακούς αισθητήρες εισόδου/εξόδου που είναι τοποθετημένοι σε τοίχο ή ηλεκτρολογικό πίνακα. Η διεπαφή συνδέεται απευθείας στο δίκτυο M-Net (TB3-TB7) και χρησιμοποιεί την ίδια διεύθυνση με τις εσωτερικές μονάδες (από 01-50) για καθεμία από τις συνδεδεμένες εξωτερικές συσκευές (έως 6 εξωτερικές συσκευές).

Κάθε εξωτερική συσκευή μπορεί να έχει τις ακόλουθες εισόδους και εξόδους:

 • 1 έξοδος σήματος εντολής ON/OFF
 • 1 είσοδος κατάστασης ON/OFF
 • 1 είσοδος κατάστασης δυσλειτουργίας

Για τη χρήση της διεπαφής απαιτείται ένας κεντρικός ελεγκτής διακομιστή ιστού (WEB Server) 3D (TOUCH ή BLIND) και, ενδεχομένως, ένα σύστημα εποπτείας. Διατίθενται οι παρακάτω λειτουργίες:

 • Προβολή κατάστασης ON/OFF ή εισόδων κατάστασης δυσλειτουργίας.
 • Έξοδος ελέγχου ON/OFF
 • Αλληλασφάλιση (Interlock) με άλλες λειτουργίες κλιματιστικού.
 • Αλληλασφάλιση (Interlock) με άλλες ψηφιακές εισόδους/εξόδους (ακόμη κι εκείνες που σχετίζονται με άλλες διεπαφές).
 • Προβολή μονάδων σε μορφή εικονιδίων στα διαγράμματα εγκατάστασης.

Η διεπαφή περιλαμβάνει επίσης μια πλακέτα ρελέ και τερματικών, ενσωματωμένων στην ηλεκτρονική πλακέτα της ίδιας της διεπαφής για τη σύνδεση δύο εξωτερικών συσκευών. Απαιτείται η εγκατάσταση δύο πρόσθετων βοηθητικών μονάδων PAC-YG10HA για τη σύνδεση των υπόλοιπων τεσσάρων εξωτερικών συσκευών στη διεπαφή. Αυτές οι βοηθητικές μονάδες ενεργοποιούν πρόσθετα σήματα εξόδου ανοιχτού συλλέκτη. Ωστόσο, η προμήθεια και η τοποθέτηση των συνδέσμων τερματικών και των ρελέ ελέγχου γίνεται ξεχωριστά.

Τεκμηρίωση

 • Γενικός κατάλογος

  Comfort & IT Cooling Systems - Full product catalogue 2024

  Download